แชร์ประสบการณ์ของคุณและผลกระทบในช่วงเวลา COVID-19

งานวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ต่อสุขภาพของกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ร่วมกันตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาพัฒนา และสร้างความแตกต่างในสังคมของกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น