top of page
PrEP3.png

PRIDE แปลว่า ความภาคภูมิใจ เราควรภาคภูมิใจที่ได้ป้องกันตัวเองด้วย PrEP ตั้งแต่เดือน PRIDE ปีนี้ ตรวจเลือดฟรี รับเพร็พฟรี กับเทสบีเคเคได้

bottom of page